ViProje


 MENÜ
 
 • Anasayfa
 • Malzeme Bilgisi
 • Forum
 • Downloads
 • Linkler
 •  

   Language
       

  Google Translate

   

   Tüm Projeler
   

   

   Dost Likler
    · 1: İkinciElKamyonlar.CoM
  · 2: Menacam.CoM
  · 3: PiCProje
  · 4: OselSan.CoM
  · 5: Saltnlight-e.CoM
   

  RDS Encoder ERDS v1.1 - RDS ENCODER - ViProje. CoM - NET
  RDS ENCODER RDS Encoder ERDS v1.1

  Merhaba arkadalar uzun bir aradan sonra tekrar bulutuk. Sizlere bugn ERDS v1.1 'i tantacam. PC 16f84 ile yaplm kullanl bir RDS sistemi. 64KB lk eeporm ek hafzas var. Devre 8 - 20V arsnda 12mA akm ekiyor. Bilindii gibi 57khz lik sinyalle http://www.viproje.com/data bilgisi kodlanp gnderiliyor rds siteminde. Bu 57khz lik pilot sinyali bir pic yardmyla frekans blc yapm yapc kii veya firma. (PIC12C508) Bunun yannda Satr atlama araln yani satr clok'nu bu pic ile yapm. Birok Para verilerek alnan rds sitemlerinden gzel bence. Winamp'ta alan mp3 nzn adn otomatik olarak rdsnize gnderir. Ancak farkl programlara dayal bir programn ve destekleyen bir program gremedim. Projeyi denedin mi diye sorarsanz sadece sanal ortamda test ettim. Uygulamay dndm baa bir rds sitemini uyguladm onunda dac 'n bulamadm. Aslnda Buldum Malzemecim hala gnderecek tam 8 ay oldu. Zipin iinde devre emas bask devresi program, asm ve hex kodlar mevcut.

  E-RDS Encoder .Zip

  Ak Devre emas

  Bitmi Hali

  Gnderen: Hseyin GNER Tarih: 23/06/2008 RDS Encoder ERDS v1.1 Yazdr

  Yorumu Gnderen : Thurmangat Tarihi : 22/06/2018 12:59 am

  , ,

  Yorumu Gnderen : lendaspili Tarihi : 19/03/2018 09:15 am

  <a href=></a>. . . <a href=></a>

  Yorumu Gnderen : Huciituroteags Tarihi : 01/03/2018 01:51 pm

  <a href=><img></img></a>

  ,

  Yorumu Gnderen : AvitoRu1Nen Tarihi : 09/12/2017 05:58 pm

  <b>Ïîïîëåíèå áàëàíñà Àâèòî (Avito) à 50%</b> | <b>Òåëåãàìì @a1garant</b>

  <b>äàâñòâóéòå, äîîãèå äóÿ!</b>

  Âñåãäà àäû ïåäîñòàâèò Âñåì âàì ñåâèñ ïî ïîïîëíåíè áàëàíñà íà äåéñòâóùèå àêòèâíûå àêêàóíòû Avito (à òàêæå, ñîâåøåííî íîâûå). Åñëè Âàì íóæíû êîíêåòíûå áàëàíñû - ïèøèòå, áóäåì åøàò. Ïîòàòèò ìîæíî íà òóáî ïîäàæè, ëáûå ïëàòíûå óñëóãè Àâèòî (Avito).

  <b>Àêêàóíòû íå Áóò. Æèâóò äîëãî.</b>

  Ïîåíò ïîïîëíåíèÿ â íàøó ñòîîíó è ñòîèìîñò ãîòîâûõ àêêàóíòîâ: <b>50% îò áàëàíñà íà àêêàóíòå.</b>
  Åñëè íåîáõîäèì àëèâ íà âàø àêêàóíò, â òîì ñëó÷àå òåáóòñÿ ëîãèí è ïàîë Âàøåãî àêêà äëÿ äîñòóïà ê ôîìå îïëàòû, ïîïîëíåíèÿ áàëàíñà.
  Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ ãèáêàÿ ñèñòåìà áîíóñîâ è ñêèäîê!

  <b>Ãààíòèÿ: </b>

  <b>È, êîíå÷íî æå íè÷òî íå óêåïëÿåò äîâåèå, êàê - Ïîñòîïëàòà!!!</b> Âïååä äåíåã íå ïîñèì...

  àäû ñîòóäíè÷åñòâó!

  <b>àëèâû íà áàëàíñû Àâèòî</b>
  ________

  àâèòî äåíãè ïîä àñïèñêó êàñíîäà
  àâèòî êààí äåíãè â äîëã ïîä àñïèñêó
  àêêàóíò íà àâèòî àáëîêèîâàëè
  ñâàäåáíûé ñóíäó÷îê äëÿ äåíåã àâèòî
  àâèòî îåíáóã äåíãè â äîëã

  Yorumu Gnderen : Anthonydup Tarihi : 09/11/2017 05:05 am

  Incredible all kinds of awesome advice.
  canadianpharmaciesbnt.com
  safeway pharmacy

  << nceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sonraki Sayfa >>

  sim/Nic:
  E-mail: (optional)
  Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

  Onay Kodu


   Anket
     

  Sitemizde Bir Forum Almasn stermisiniz??
  Evet Gzel Olur.
  Hayr Gerek Yok.
  Bir Fikrim YOK.
  Sonular

   Tüm Kategoriler

   

   

   

   

  BY Hüseyin GÜNER
  www.000webhost.com